College Board Scores

College Board Scores

SAT:
Writing………SAHS: 520, State: 492
Reading…….SAHS: 544, State: 501
Math………….SAHS: 563, State: 516


ACT:
English……….SAHS: 22.8, State: 20.1
Reading……..SAHS: 23.8, State: 21.7
Math…………..SAHS: 24.0, State: 21.2
Science………SAHS: 23.0, State: 21.0

Overall Composite – SAHS: 23.5, State: 21.1
CEEB Code (SAT/ACT): 020365